Persil

Privaatsuspoliitika

 

1. Üldsätted

SIA HENKEL LATVIA (edaspidi Henkel) austab iga meie veebisaiti külastava inimese privaatsust. Nüüd sooviksime teavitada teid sellest, millist tüüpi andmeid Henkel kogub ja kuidas neid kasutatakse. Samuti saate teada, kuidas kontrollida selle teabe täpsust ja korraldada nende andmete töötlemise lõpetamine või kustutamine/sulgemine Henkeli poolt. Andmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse kooskõlas selle riigi andmekaitse regulatsioonidega, kus asub vastutav andmete töötlemise üksus. Teeme kõik nõutava, et tagada kooskõla nimetatud regulatsioonidega.

See Privaatsusteatis ei kehti veebisaitide puhul, millele pääseb Henkeli veebisaitidel olevate hüperlinkide kaudu.

Kõik Privaatsusteatise muudatused avaldatakse sellel lehel. See võimaldab teil soovitud ajal teada saada, milliseid andmeid salvestame ja kuidas neid kogume ning kasutame.

2. Isikuandmete kogumine, kasutamine ja muu töötlemise üldpõhimõtted

Kogume konkreetset isikut puudutavaid andmeid töötlemiseks ja kasutamiseks ainult juhul, kui otsustate vabatahtlikult andmed sisestada või annate selleks oma nõusoleku. Seda tehes nõustute järgmiste kasutustingimustega.

Kui külastate meie veebisaiti, salvestatakse meie serveritesse automaatselt teatud andmed süsteemi haldamise, statistika või varundamise jaoks. Need andmed hõlmavad teie Interneti-teenuse pakkuja nime, mõnikord teie IP-aadressi, teie brauseritarkvara versiooni, meie veebisaidile juurdepääsuks kasutatava arvuti operatsioonisüsteemi, veebisaiti, mida meie külastamiseks kasutate, veebisaite, mida meiega olles külastate, ja vajaduse korral otsingusõnu, mida meie veebisaidi leidmiseks kasutanud olete. Olenevalt asjaoludest võivad sellised andmed võimaldada järelduste tegemist teatud veebisaidi külastajate kohta. Kuid selles kontekstis isikuga seotud andmeid ei kasutata. Selliseid andmeid kasutatakse ainult pärast nende anonüümseks muutmist. Kui Henkel edastab andmeid välisele teenusepakkujale, võetakse tarvitusele tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis tagavad edastamise kooskõlas õigusaktidega.

Kui edastate meile vabatahtlikult oma isikuga seotud andmeid, ei töötle (sealhulgas kasuta ega edasta) me neid andmeid väljaspool kohalduva õiguse alusel lubatud või teie nõusolekus määratletud piire. Lisaks edastame teie andmeid ainult juhul, kui oleme seda ametliku või kohtu korraldusega kohustatud tegema.

3. Turvalisus

Henkel hoiab teie andmeid turvaliselt ja võtab seega tarvitusele kõik ettevaatusabinõud teie andmete kaitsmiseks hävimise, kuritarvitamise või muutmise eest. Henkeli lepingupartnerid, kellel on juurdepääs teie andmetele, et teile Henkeli nimel teenuseid osutada, on lepingujärgselt kohustatud sellist teavet konfidentsiaalsena hoidma ning nad ei tohi kasutada neid andmeid ühekski muuks otstarbeks. Mõnikord on vaja, et edastaksime teie päringud Henkeli sidusettevõtetele. Ka nendel juhtudel käsitletakse teie andmeid konfidentsiaalsena. Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta on esitatud punktis 8.

4. Laste isikuandmed

Henkel ei soovi koguda alla 14-aastaste laste andmeid. Vajaduse korral juhib Henkel sõnaselgelt sobivas kohas laste tähelepanu asjaolule, et nad ei tohi Henkelile isikuandmeid saata. Kui vanemad või seaduslikud eestkostjad avastavad, et nende järelevalve all olevad lapsed on teinud isikut puudutavad andmed Henkelile kättesaadavaks, siis palume neil pöörduda meie poole all toodud aadressil ‏(vt punkti 7 allpool), kui need andmed tuleks kustutada. Seejärel korraldame viivitamatult nende andmete kustutamise.

5. Küpsised

Kui soovite lisateavet sellel veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta, külastage meie dokumenti Küpsiste poliitika.

6. Veebi kaudu jälgimine

(1) See veebileht kasutab Google’i analüüsi, ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043 („Google”) analüüsiteenust. Tarkvara sisaldab luba, mis võimaldab Google’il sarnaselt küpsise funktsioonidele teiepoolset veebisaidi kasutust analüüsida. Google kasutab Henkeli nimel seda teavet rakenduse üldise kasutuse analüüsimiseks koondandmete põhjal, et koostada aruandeid rakenduse tegevuste kohta ja osutada Henkelile edasisi teenuseid seoses rakenduse või Interneti kasutamisega. Kõigepealt lühendab Google teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvates liikmesriikides. IP-aadress, mis Google’i analüüsi rakendamise käigus edastatakse, pole seotud muude Google’i andmetega.

Võite andmete kogumisest ja tulevikus kasutamisest keelduda. Seetõttu klõpsake linki ja laadige alla inaktiveerimise lisandmoodul. Kui selle lisandmooduli alla laadite ja installite, käsib see Java Scriptil (ga.js) veebisaidi külastuse käigus tuleviku tarbeks mitte teavet koguda.

Teine võimalus, eriti mobiilsetel seadmetel sirvides, on klõpsata seda linki andmete tuleviku tarbeks kogumisest keeldumiseks (loobumine määratakse ainult sellele domeenile ja hetkel kasutatavale brauserile). Sellisel juhul installitakse loobumise küpsis. Kui brauserist küpsised kustutate, tuleb linki uuesti klõpsata.

Lisateavet Google’i analüüsi jälgimisteenuste kohta leiate Google’i analüüsi andmekaitseteenuste alt: http://www.google.com/intl/et/policies/

(2) See veebileht kasutab teile oluliste reklaamide kuvamiseks teenust DoubleClick, mida osutab Google Inc. Sellel eesmärgil kasutatakse küpsiseid, mis ei sisalda isikuandmeid. Nende küpsiste loomiseks kasutatakse teie IP-aadressi. DoubleClicki küpsised kasutavad pseudonüümset identifitseerimisnumbrit, mis määratakse teie brauserile ekraanil kuvatavate ja huvipakkuvate reklaamide kontrollimiseks. See võimaldab Google’il ja tema partnersaitidel kuvada reklaame Henkeli lehtede või muude veebisaitide varasemate külastuste põhjal. Google edastab ja salvestab DoubleClicki küpsiste kaudu kogutud teabe serverisse.

Andmed edastatakse muudele osapooltele ainult seadusjärgsete sätete või lepingu andmetöötluse raames. Henkeli veebisaidile minnes nõustute ülal nimetatud andmete kasutamise ja eelnevalt kirjeldatud Google’i poolse töötlemisega. Saate välistada küpsiste salvestamise oma brauseri sätetes. Kui nõustute küpsiste üldise kasutamisega, kuid ei tunne ennast hästi DoubleClicki küpsiste küsimuses, võite järgida seda linki ning laadida alla ja installida brauseri lisandmooduli Google’i DoubleClicki teenuse inaktiveerimiseks.

 7. Teie soovid ja päringud / andmekaitseametnik

Teil on õigusaktides sätestatud piirangutega õigus saada Henkelilt teavet teie isikuandmete töötlemise üksikasjade kohta ja teie kohta käivaid isikuandmeid. Õigusaktides sätestatud juhtudel võime selle eest nõuda tasu. Lisaks on teil igal ajal õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Samuti on teil igal ajal õigus edasiulatuvalt tagasi võtta oma nõusolek teie isikuga seotud andmete kasutamiseks või muuks töötlemiseks ning juhul, kui teie andmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, nõuda teie andmete mistahes töötlemise lõpetamist ja/või nende kustutamist või sulgemist. Muudel juhtudel kustutab Henkel kogutud andmed pärast õigusaktidest või lepingust tuleneva säilitamisperioodi lõppu või kui Henkel neid enam ei vaja.

Nendel juhtudel või kui teil on oma isikuandmetega seoses muid soove, palume teil võtta meiega ühendust posti teel Andrzej Forystek, Henkel Polska Sp. z o.o, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warsaw, Poola või e-posti teel andrzej.forystek@henkel.com. Püüame teie soovi kohe täita.

8. Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta

Kõik toimingud kogutavate isikuandmetega teostatakse vastavuses isikuandmete kaitse seadusega.

(1) Isikuandmete töötleja või tema esindaja nimi: SIA HENKEL LATVIA

(2) Isikuandmete töötleja aadress:  Gustava Zemgala gatve 76, Riia LV-1039, Läti

(3) Isikuandmete töötleja muud kontaktandmed: -

(4) Andme kogumise, kasutamise ja muu töötlemise eesmärk:

  • Teie päringute ja nõudmiste lahendamine;
  • Teile meie tooteid ja teenuseid puudutava informatsiooni edastamine, mida olete meilt palunud või mille puhul usume, et see võib Teile huvi pakkuda, kui olete andnud meile nõusoleku enesega sel eesmärgil kontakteerumiseks;
  • Meie süsteemi haldamiseks, statistilistel eesmärkidel ja varundamise eesmärgil;
  • Kohustuste täitmiseks, mis tulenevad Teie ja meie vahel sõlmitud lepingutest;
  • Turuanalüüsiga seonduvate tegevuste tarbeks;
  • Võimaldamaks Teil saada osa meie teenuste interaktiivsetest funktsioonidest, kui seda soovite;
  • Hallata Teie osalemist mistahes võistlustes, auhinnamängudes ja kampaaniates;
  • Teie teavitamiseks muudatustest meie toodetes või teenustes.

Kui kavatseme Teie isikuandmeid töödelda turundamise eesmärgil või edastada Teie andmeid kolmandatele isikutele turundamise eesmärgil, teavitame Teid sellest (enne Teie andmete kogumist). Meile andmete avaldamisel võimaldatakse Teil meile teada anda, kui Te ei soovi saada turundusalast teavet meilt või meie poolt hoolikalt valitud kolmandatelt isikutelt.

(5) Mõjutatud isikute gruppide ja vastavate andmete või andmekategooriate kirjeldus:

Andmed iga isiku kohta, kes on vabatahtlikult Henkelile oma isikuandmed avaldanud kas Henkeli veebilehel vastava vormi täitmise kaudu või muul viisil osaledes Henkeli turundus- või reklaamtegevustes või Henkelile avalduse esitamise või kirja saatmise läbi.

(6) Andmete saajad või saajate kategooriad, kellele võidakse andmed edastada:

Arvestades seaduses sätestatut – Henkeli töötajad ja volitatud isikud punktis 4 toodud eesmärkidel, samuti riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnikud ning muud avaliku võimu kandjad.

Kui see on õigusaktide kohaselt kohustuslik, registreerib Henkel isikuandmete töötlemise Andmekaitseinspektsioonis.

(7) Andmete kustutamise regulaarsed perioodid:

Seadusandjad on kehtestanud laiaulatuslikud säilitamise kohustused ja säilitamise perioodid. Andmed kustutakse kindlaksmääratud korras nende perioodide möödumisel. Andmed, mida nimetatud sätted ei puuduta, kustutatakse juhul, kui punktis 4 sätestatud eesmärgid on ära langenud.

(8) Kavandatud andmete edastamine kolmandatesse riikidesse:

Ülemaailmse tööjõuressursside infosüsteemi raames tehakse andmed personali kohta kättesaadavaks valitud juhtivtöötajatele kolmandates riikides. Vastavate äriühingutega sõlmitakse sellekohased andmekaitsekokkulepped kooskõlas EL-i standardiga.